เชิญนักออกแบบร่วมส่งผลงานเข้าประกวด


เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก โดยอัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์
ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานวรรณกรรม
พิมพ์จำกัด

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด (Literature :
Standard Limited Edition) เรียกโดยย่อว่าตรา “มวจ.”
เป็นเครื่องหมายรับรองให้ผู้อ่านมั่นใจว่าหนังสือ
เล่มที่พิมพ์ประทับตรา มวจ.มีคุณค่าด้านเนื้อหา
มีคุณภาพด้านงานบรรณาธิการและการผลิต
อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสการจำหน่ายของสำนักพิมพ์และร้าน
หนังสือ
เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
สวยงาม มีความหมายตรงตามวัตถุประสงค์
โครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด
ของเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก
(โดยมอบหมายให้อัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์บริหารจัดการ)
จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ขึ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นตราสัญลักษณ์ในโครงสร้างวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือโครงสร้างอื่นๆที่ประกอบด้วยพยัญชนะไทย 3 ตัว คือ ม ว จ
สื่อความหมายถึงการพิมพ์, การอ่าน หรือหนังสือ หรือ
2. เป็นตราสัญลักษณ์อื่นๆที่สื่อความหมายถึงการพิมพ์,
การอ่าน หรือหนังสือ
3. ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า “มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด ”
และ/หรือ Literature : Standard Limited Edition
ประกอบอยู่ด้านนอกหรืออยู่ในตราสัญลักษณ์ก็ได้
4. การออกแบบควรใช้สีไม่เกิน 3 สี สีใดก็ได้
แต่เมื่อนำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิ
กส์จะต้องให้เห็นลายเส้นและโครงสร้างชัดเจน
แม้จะย่อเล็กลงบนสันปกหนังสือแล้วก็ตาม
ไม่ว่าจะในรูปแบบการใช้สีตามจริง (Full Colour), ปรับเป็น 2 สี (
2 Colours) และสีเดียว (Monotone)

5. ต้องไม่ซ้ำกับตราสัญลักษณ์อื่นๆที่เคยมี
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
และผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

วิธีออกแบบและส่งผลงาน
1.
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเต้อร์ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ
เช่น AI , JPG, PSD, EPS, BMP,TIF
หรือไฟล์ประเภทกราฟฝิคอื่นๆ
ที่สามารถเปิดได้ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows
2. ส่งไฟล์ดิจิต้อลภาพตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบเสร็จแล้ว
ทั้งรูปแบบสีและรูปแบบขาว-ดำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
ไปที่อีเมล์ : niwat59@gmail.com
3. ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 แบบ
4. ให้ระบุรายละเอียดชื่อผู้ออกแบบ
(ชื่อจริง นามสกุลจริง ชื่อเล่น), อายุ,
(หากยังเป็นนักเรียนและนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา,
สาขาวิชา, สถาบัน), อีเมล์,
หมายเลขโทรศัพท์ประจำตัวหรือโทรศัพท์บ้าน
และสถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์

ระยะเวลา
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ.2555
2.
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวนไม่เกิน
5 แบบเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
โดยอาจติดต่อขอคำอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการออกแ
บบ, ความหมายของสีและรูปที่ผู้ออกแบบใช้หรือไม่ก็ได้
3. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2555
5
หลังการตัดสินผู้ชนะต้องส่งมอบไฟล์ต้นฉบับให้ทางโครงการมาตร
ฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด ฯทันที
4.
ประกาศเกียรติและมอบรางวัลในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ
ประจำปี 2555 (ระหว่างวันที่ 18 -28 ตุลาคม)

โดยเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็กจะจัดเป็
นกิจกรรมพร้อมการเปิดตัวนวนิยาย “สีแดงกับสีดำ”
ซึ่งเป็นหนังสือเรื่องแรกของโครงการ มวจ.
5. ติดตามผลการคัดเลือกและตัดสินได้ทางแฟนเพจ
“มวจ. มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด”
และแฟนเผจ “เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก”

รางวัลและเงื่อนไข
1. รางวัลทั้งหมดจะมอบให้ผู้ชนะเลิศคนเดียวเท่านั้น
แต่ยังไม่กำหนดแน่นอนว่ารางวัลจะประกอบด้
วยสิ่งใดบ้างและมีเงินสดมอบให้จำนวนเท่าไร
ผู้จัดจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผลการตัดสิน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
จะอุทธรณ์โต้แย้งใดๆมิได้
3.
กรณีที่คณะกรรมการตัดสินพิจารณ
าแล้วไม่มีตราสัญลักษณ์ใดชนะเลิศ
จะเฉลี่ยรางวัลส่วนที่เป็นเงินสดให้ผลงานเข้ารอบสุดท้ายแบบละเท่
าๆกัน
4. ทันทีที่ประกาศผลการตัดสิน
ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ตามก
ฎหมายของโครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัดฯ
โครงการฯสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ประโยชน์ได้โดย
ปราศจากเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งการยกเลิกการใช้งานในอนาคต
โดยไม่ผูกพันกับผู้ออกแบบ