Covid-19

ท่ามกลางบรรยากาศปิดเมือง ผู้คนต้องทิ้งระยะห่าง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมถูกทำลาย พวกเราชาวสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมรู้สึกห่วงใย และมองว่าเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

Continue Reading Covid-19

วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เรียนภาษารัสเซียที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นเธอยังใช้นามปากกา ‘ร เรือในมหาสมุท’ กับผลงานในแนวอื่นๆ

Continue Reading วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย

Shakespeare After 400

ผู้อ่านบางคน: ยุคนี้ยังอ่าน ยังแปลงานเช็คสเปียร์กันอีกหรือ ทำไมเช็คสเปียร์ยังสำคัญทั้งๆ ที่ งานของเขาผ่านมาหลายร้อยปี แต่เชื่อไหมว่า แม้เช็คสเปียร์จะตายมาหลายร้อยปีแล้ว แต่งานของเขายังแปลเป็นภาษาไทยไม่กี่เรื่อง ในปัจจุบันบทละครเช็คสเปียร์ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย แม้จะผ่านยุค ผ่านกาลเวลามายาวนานสี่ร้อยปี

Continue Reading Shakespeare After 400