Download Book Sample

Over 20 years

บางสิ่งที่เราทำ

transparent-overlay.png
Play Video

Play video

เราเชี่ยวชาญในการผลิตหนังสือทั้งวรรณกรรมร่วมสมัย และวรรณกรรมแปล ผู้อ่านสามารถอ่านตัวอย่างหนังสือของสำนักพิมพ์ได้

quality

reasonable price

เลือกโรงพิมพ์คุณภาพ

สำนักพิมพ์เลือกโรงพิมพ์คุณภาพในการจัดพิมพ์หนังสือทุกเล่ม เพื่อให้ได้คุณภาพหนังสือที่ดีที่สุด ตั้งแต่กระดาษ หมึกพิมพ์ และการเข้ารูปเล่ม โดยที่ยังรักษาราคาหนังสือให้อยู่ในมาตรฐาน

เม่นวรรณกรรม
Porcupine Books

Publisher

since 2000

แนวทางสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีความมุ่งมั่นผลิตหนังสือวรรณกรรม