Terms and Conditions

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • Porcupinebook.com จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
  • Porcupinebook.com จะจัดส่งสินค้าถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) โดยจัดส่งสินค้าให้หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
  • การจัดส่งสินค้า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-10 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล) โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือสินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ โดย Porcupinebook.com จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
  • ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • Porcupinebook.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียด/นโยบาย/เงื่อนไขต่าง ๆ ของสินค้าก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบนโยบายการประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

3. Porcupinebook.com ยินดีรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ซื้อจะต้องเก็บหลักฐานในการสั่งซื้อและได้รับสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

3.1 จัดส่ง สินค้า/หนังสือผิดเล่มให้กับผู้ซื้อ

3.2 จัดส่ง สินค้า/หนังสือที่ มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้จากการขนส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว porcupinebook.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า-หนังสือ

5. porcupinebook.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ

6. porcupinebook.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ porcupinebook.com กำหนดเท่านั้น

 

นโยบายการคืนเงิน

หนังสือ (hard copy หรือ digital copy)

การสั่งซื้อ “หนังสือ” ไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจาก “หนังสือ” เป็นสินค้าที่ไม่สามารถรับประกันความพึงพอใจในด้าน “เนื้อหา” ผู้ซื้อควรจะต้องตรวจสอบเนื้อหาเล่มดังกล่าวเป็นอย่างดีก่อนสั่งซื้อ และชำระเงิน