นักศึกษาฝึกงาน Porcupine Blog

Our Team Member

ผลงานของนักศึกษาฝึกงาน

Author
ธุวพร มีโพธิ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Assistant
รุจาภา พรหมวิเศษ
นักศึกษาปี 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชา: ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - เอก : การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More