About us

Porcupine Bookstore

ที่ซึ่งหนังสือของคุณคือชีวิต

Play video

transparent-overlay.png
Play Video

หนังสือก็เหมือนกับชีวิตที่เป็นดังตัวละครที่ถูกสร้างขึ้น และเรื่องแต่งก็เป็นหนทางเดียวในการหลุดออกไปจากชีวิตจริง

Literature always anticipates life. It doesn't copy it but moulds it to it's purpose.

― Oscar Wilde

153.00 ฿
ร้านหนังสือเม่นวรรณกรรม Bookstore Online ดูร้านทั้งหมด
Alternative Writers

Why we do it

Well-known Authors

สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมสนับสนุนงานเขียนร่วมสมัย และนักเขียนรุ่นใหม่ แต่ขณะเดียวกันเราก็สนใจงานระดับคลาสสิกทั้งนักเขียนไทยและนักเขียนต่างประเทศ เพื่อเข้าใจสิ่งที่พวกเราทำ ผู้อ่านสามารถติดตามนักเขียนของเราทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ