Novel

Novel
นวนิยาย (novel) เป็นงานเล่าเรื่องที่ค่อนข้างยาว ซึ่งปกติแล้วจะเขียนเป็นร้อยแก้วและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ คำภาษาอังกฤษในปัจจุบันสำหรับงานวรรณกรรมร้อยแก้วที่มีความยาว มาจากภาษาอิตาลี: novella ที่แปลว่า “ใหม่”, “ข่าว” หรือ “เรื่องสั้นเขียนถึงสิ่งใหม่” ซึ่งมาจากภาษาละติน: novella

Showing 1–20 of 28 results