Browsing Tag

วรรณกรรมญี่ปุ่น

1 post
อะคุตะงาวะ มูราคามิ

Akutagawa Murakami

Akutagawa Murakami เป็นสองนักเขียนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงตั้งแต่วัยหนุ่ม อะคุตะงาวะ เป็นสะพานเชื่อมต่ออดีต มูราคามิ เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นใหม่กับคุนรุ่นเก่า