Niwat

3 posts
Jazz murakami

Jazz Murakami (ทดลองอ่าน)

ดนตรีแจ๊ซในนวนิยายของมูราคามิ Jazz Murakami คือหนังสือรวบรวมบทเพลงแจ๊ซที่อยู่ในงานเขียนของมูราคามิ ไม่ว่าจะเป็นนิยาย หรือเรื่องสั้น
The Three Act Structure คือ

The Three Act Structure : โครงสร้างเรื่องราวที่ทรงพลัง – โครงสร้างสามองก์

โครงสร้างสามองก์ – The Three Act Structure มีประเด็นที่น่าสนใจและขั้นตอนการใช้งานอย่างไร โครงสร้างนี้ยังสมารถใช้ได้กับเรื่องราวสมัยใหม่ได้หรือไม่ มาไขปริศนากัน

ตามรอย To Kill a Mockingbird เหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตผ่าน 

เรื่องราว To Kill a Mockingbird เกิดขึ้นในช่วงปี 1930 ตรงกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ มีผลกระทบกับคนทางตอนใต้อย่างหนัก ชาวเมืองทุกคนตกอยู่ในสภาะลำบากและยากจน