Boléro: If on a winter’s night a traveler

ฟลันเนอรี ตัวเอกของเรื่องยกตัวอย่างนักเขียนสองคน คนแรกคือนักเขียนจอมขยันผู้ผลิตผลงานเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน นักเขียนคนที่สองคือนักเขียนอมทุกข์ที่เขียนไม่ค่อยออก และผลงานส่วนใหญ่เป็นในแนวครุ่นคิด

Continue Reading Boléro: If on a winter’s night a traveler

Beethoven: Hear the Wind Sing

ฮารูกิ มูราคามิ เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่น ที่จับสัญลักษณ์ของ pop culture มาใส่ในงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดนตรีตะวันตก ศิลปะ วิธีการดำเนินเรื่อง รวมไปถึงแนวความคิด จนตัวเขาเองถูกนักเขียน และนักอ่านสายอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นโจมตีผลงานว่าขาดอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น

Continue Reading Beethoven: Hear the Wind Sing

ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม

อ.นิธิระบุว่า สังคมไทยเดิมนั้นไม่ใช้ตัวอักษร วรรณกรรมของไทยจึงเพิ่งเกิดมาในสมัยหลังๆ มานี้เอง และมีจำนวนเทียบไม่ได้เลยกับวรรณกรรมมุขปาฐะ คนไทยจึง “อ่าน” ผ่านการ “ฟัง” และส่งต่อความรู้โดยอาศัย “ความจำ”

Continue Reading ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม